മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ വിവിധ പഠന വകുപ്പുകളിലെയും ഇൻറ്റർ സ്കൂൾ സെൻറ്ററിലെയും 2021 -22 അക്കാദമിക വർഷത്തിലെ വിവിധ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് 10.09.2021, 11.09.2021 (വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിലായി നടന്ന പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ സെലെക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വകുപ്പിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയതിനാൽ പ്രവേശനം നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും സെലെക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പഠന വകുപ്പുകളുടെ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Sl No.

Department

email

Phone Number

1

School of Behavioural Sciences 

sbsmgu@gmail.com

0481 2731034

2

School of Bioscience

bio.sc.office@gmail.com

0481 273 1035

3

School of Chemical Sciences 

office.scs@gmail.com

0481 273 1036

4

School of Computer Sciences

socs@mgu.ac.in

0481 273 1037

5

School Environmental Sciences

sesmgu@gmail.com

0481 273 2120

6

School of International relations 

sirp@mgu.ac.in

0481 273 1040

7

School of Legal thoughts 

mgusilt@gmail.com,

0481 2310165

8

School Letters

schoollettersdirector121@gmail.com

0481 2731041

9

School of Physics

spap@mgu.ac.in

0481 2731043

10

School of Pedagogical Sciences

spsmgudir@gmail.com

0481 273 1042

11

School of Social science 

sss@mgu.ac.in

0481 239 2383

12

School of Tourism studies

sts@mgu.ac.in

0481 273 2922

13

School of Physical education sports and Sciences

spessmgu123@gmail.com

0481 2732368

14

School of Gandhian thought & development Studies

sgtdsmgu@gmail.com

0481 273 1039

15

K.N Raj Study Centre and Centre state Relations

knrajcentremgu@yahoo.com

 

16

 School of Artificial Intelligence and Robotics

sair@mgu.ac.in,ada11@mgu.ac.in

 

17

School of Nanoscience and Nanotechnology (MSc Programmes)

nkkalarikkal@mgu.ac.in
ada11@mgu.ac.in

+91-481-2731669 

18

School of Mathematics & Statistics

smsda.mgu@maill.com,ada11@mgu.ac.in

+91 830 487 70 247

19

School of Data Science & Analytics

smsda.mgu@maill.com

+91 830 487 70 247

20

School of Food Science and Technology

sfcmgu2021@gmail.com,ada11@mgu.ac.in

9497664697

21

National Institute of Plant Science and Technology

nipstmgu@gmail.com,ada11@mgu.ac.in

9497664697

22

School of Energy Materials

directorsem.mgu@gmail.com

9447452706

23

School of Nanoscience and Nanotechnology (M.tech Programme)

snsntmgu@gmail.com

0481273 1669